Entry-header image

Distances līgums

SIA Jaunmoku pils, reģistrācijas numurs – 40003665610, juridiskā adrese – Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, turpmāk saukts “Pārdevējs”, no vienas puses un fiziska rīcībspējīga persona, kura, veicot pasūtījumu, izsaka vēlmi iegādāties jebkuru no Pārdevēja interneta tirdzniecības vietnes pakalpojumiem, turpmāk saukta “Pircējs”, no otras puses (abi kopā turpmāk saukti Puses), noslēdz šo distances līgumu – turpmāk “Līgums”: Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam pakalpojumus un preces, nodrošinot preču piegādi un pakalpojumu saņemšanu atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

1. Preču un pakalpojumu pasūtīšana

1.1.Pircējs veic preču un pakalpojumu iegādi caur interneta tirdzniecības vietni www.jaunmokupils.lv, turpmāk – Interneta veikals, norādot pasūtamo preču un pakalpojumu veidu, daudzumu, savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pastu, nepieciešamības gadījumā – adresi; juridiskas personas norāda rekvizītus.

1.2.Lai iegādātos preces un pakalpojumus, Pircējam ir saistoši turpmāk minētie noteikumi:

1.2.1.Pircējs Interneta vietnē iepazīstas ar preci vai pakalpojumu, tā aprakstu, un cenu, kā arī pats izvēlas sev interesējošo preci vai pakalpojumu saskaņā ar tā nosaukumu. Pircējs novērtē konkrētās preces vai pakalpojuma piemērotību savām vajadzībā.

1.2.2.Interneta veikalā visas cenas ir norādītas Eiro un ietver iegādes brīdī spēkā esošos nodokļus un nodevas.

1.2.3.Darījuma apstiprināšana vienlaikus nozīmē apliecinājumu, ka1.2.2Pircējs ir iepazinies ar cenas informāciju un noteikumiem.

1.2.4.Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par pirkumu, lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus – apmaksājot ar bankas karti vai maksājumu ar bankas pārskaitījumu.

1.2.5.Izvēloties apmaksas veidu ar bankas pārskaitījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam uz pakalpojuma pieteikumā formā norādīto e-pasta adresi rēķinu.

1.2.6.Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Lai saņemtu preci vai pakalpojumu, rēķina apmaksa Pircējam jāveic pilnā apmērā rēķinā norādītajā datumā un kārtībā, norādot pārskaitījuma informācijas laukā rēķina numuru.

Preču un pakalpojumu iegāde tiek apstiprināta pēc tam, kad Pircējs saņēmis norādītā e-pasta adresē pakalpojuma iegādes apstiprinājumu. Ja Pircējs tādu nav saņēmis 24 (divdesmit četru) stundu laikā, Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, zvanot pa t. +317 26187442 vai rakstot e-pastu info@jaunmokupils.lv.

2.Preču piegāde

2.1.Preču piegādi Pārdevējs nodrošina 7 dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

2.2.Piegāde tiek nodrošināta Latvijas teritorijā, izmantojot SIA “Omniva” pakalpojumus un veicot piegādi uz pasūtījumā norādīto “Omniva” punktu.

2.3.Piegādes maksa tiek aprēķināta atkarībā no preces gabarītiem un tā tiek noteikta pasūtījuma veikšanas laikā un pirms pirkuma apmaksas.

3. Pakalpojumu un rezervāciju izmantošana

3.1.Pēc pakalpojumu iegādes apstiprinājuma saņemšanas Pircējam ir pienākums ne vēlāk kā 14 dienu laikā veikt pakalpojumu rezervāciju, sazinoties ar Pārdevēju pa t. +31726187442;

3.2.Vienošanās rezultātā Pārdevējs uz Pircēja norādīto e-pastu nosūta pakalpojumu rezervācijas apstiprinājumu, norādot rezervēto datumu un, ja to nosaka pakalpojumu veids, laiku.

3.3. Pakalpojumu rezervācija nav nepieciešama, ja iegādātais pakalpojumus ir Muzeja apmeklējums.

3.4. Pirms pakalpojumu saņemšanas Pircējam ir jāuzrāda pakalpojumu rezervācijas apstiprinājums; punktā 3.3. minētajā gadījumā pasūtījuma apstiprinājums.

3.5. Ja Pircējs vēlas saņemt pakalpojumus to atteikuma tiesību termiņa izmantošanas laikā, Pārdevējs pieprasa Pircējam rakstisku apliecinājumu, ka viņš apzinās, ka zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts.

3.6. Pārdevējs apņemas nodrošināt un Pircējs apņemas izmantot Interneta veikalā iegādāto pakalpojumu ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no to iegādes brīža. Pēc 6 mēnešu termiņa beigām Pircēja iemaksātā nauda par pakalpojumu iegādi netiek atgriezta.

4. Dāvanu karšu iegāde un izmantošana

4.1. Dāvanu karšu pirkuma noteikumi paredz to iegādi un apmaksu Interneta veikalā.

4.2. Pārdevējs nodrošina elektroniskās Dāvanu kartes sagatavošanu un nosūtīšanu uz Pircējā norādīto e-pasta adresi katru dienu no pl. 9.00 -16.00.

4.3. Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 12 mēneši.

4.4. Dāvanu kartēm tiek piemērotas pakalpojumu atteikumu tiesības un to saistītie noteikumi.

5. Pasūtījuma atcelšana un izmaiņu veikšana

5.1. Pircējam ir likumīgas tiesības atsaukt savu pasūtījumu un izbeigt līgumsaistības 7 (septiņu) dienu laikā. Termiņš sākas no brīža, kad Pircējs Interneta veikala vietnē atzīmē iepazīšanos ar Līgumu, bet ne vēlāk kā prece nodota piegādei pakalpojuma sniedzējam. Par pasūtījuma anulēšanu jāpaziņo rakstot lūgumu uz info@jaunmokupils.lv.

5.2. Noteikumi par pakalpojuma rezervācijas atcelšana un izmaiņu veikšana nosaka, ka:

5.2.1. Pircējam ir jāveic rezervācijas atcelšana un izmaiņu veikšana sazinoties ar Pārdevēju pa tel. +371 26187442 vai e-pastu info@jaunmokupils.lv laikā no pl. 9.00 līdz 16.00, norādot pasūtījuma numuru.

5.2.2. Pakalpojumu rezervāciju ir iespējams atcelt bez maksas līdz iepriekšējās dienas pl. 12.00, vienojoties par citu tā izmantošanas laiku.

5.3. Pārdevējs ietur veikto pakalpojumu apmaksas summu par rezervētajiem pakalpojumiem un precēm pilnā apmērā, kā arī atcelšanas maksu un citus tiešos izdevumus, kas Pārdevējam radušies saistībā ar pakalpojuma neizmantošanu gadījumos, ja:

5.3.1. Pircējs ir iegādājies un rezervējis pakalpojums, bet nav ieradies saņemt pakalpojumu rezervētājā laikā un par to nav ziņojis Pārdevējam;

5.3.2. Pircējs ir iegādājis preci vai pakalpojumu, bet nav veicis Preces vai pakalpojuma atcelšanu līdz preces vai pakalpojuma iegādes noteikumos paredzētajam atteikumu tiesību beigām.

6. Naudas atgriešana

6.1. Pārdevējs atmaksā Pircējam veikto maksājumu par preces un pakalpojumu iegādi, ja:

6.1.1. Pircējam pirmo reizi veicot pakalpojumu rezervāciju pēc to iegādes, Pārdevējs nespēj nodrošināt, piedāvāt un/vai vienoties ar Pircēju par alternatīvu pakalpojumu sniegšana 6 ( sešu) mēnešu ietvaros.

6.1.2. Pārdevējs ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms pakalpojuma sniegšanas ir brīdinājis Pircēju rakstiski par pamatotu iemeslu nespējai nodrošināt pakalpojumu sniegšanu.

6.2. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par savu saistību izpildi šī līguma ietvaros, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, t.i. ārkārtas apstākļi (t.sk. valsts un/vai pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie dokumenti, ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība), kuru parādīšanos Puse nevarēja paredzēt, vai, pat ja būtu bijis iespējams paredzēt, tomēr to nebūtu bijis iespējams novērst. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākli, ir jāiesniedz otrai Pusei attiecīgs apliecinājums par šādu faktu.

6.3. Naudas atgriešanas gadījumā Pircējam nauda tiek atgriezta viņa bankas kontā ne vēlāk kā 7( septiņu) darba dienu laikā.

7. Atteikuma tiesības

7.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces vai pakalpojuma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas un pakalpojuma iegādes brīža.

7.2. Lai izmantotu preču atteikumu tiesības, Pircējam ir saistoši turpmāk minētie noteikumi:

7.2.1. Atteikumu tiesību termiņā Pircējs Pārdevējam nosūta atteikuma tiesību pieteikumu.

7.2.2. Pircējs 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma pieteikuma nosūtīšanas atgriež preci Pārdevējam.

7.2.3. Preces atgriešanas adrese ir SIA „Jaunmoku pils”, Jaunmoku pils, Tumes pag., Tukuma novads, LV-3139 vai SIA “Omniva” piegādes punkts – Tukuma T/C Aplis pakomāts, Eksporta iela 6, Tukums, LV- 3100.

7.2.4. Visus izdevumus, kas rodas saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, t.sk. piegādes maksu, sedz Pircējs.

7.2.5. Pircējs nevar izmantot preces atteikuma tiesības, ja pasūtītās preces bija lietotas un ir lietošanas pazīmes vai, ja pircējs ir noņēmis oriģinālas preču zīmes birkas.

7.2.6. Pircējam tiek atgriezta nauda viņa bankas kontā ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc Pārdevēja apstiprinājuma par preces saņemšanu.

7.2.7. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

7.3. Lai izmantotu pakalpojumu atteikumu tiesības, Pircējam ir saistoši turpmāk minētie noteikumi:

7.3.1. Atteikumu tiesību termiņā Pircējs Pārdevējam nosūta atteikuma tiesību pieteikumu par preču atgriešanu.

7.3.2. Pārdevējs atteikumu tiesību piemērošanu apstiprina ar rakstisku apliecinājuma nosūtīšanu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

7.3.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

7.3.4. Pircējam tiek atgriezta nauda viņa bankas kontā ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc pakalpojuma atteikuma veidlapas saņemšanas un Pārdevēja rakstiska apliecinājumu tam.

7.4. Atteikuma tiesību pieteikuma veidlapa ir pieejama Interneta veikalā un Pārdevējs to nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

8. Datu apstrāde

8.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

8.2. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

8.3. Ievadītie dati tiek apstrādāti atbilstoši Pārdevēja Privātuma politikai, kura ir pieejama un publicēta Interneta veikala vietnē.

9. Strīdu risināšanas noteikumi

9.1. Attiecībām, kas rodas uz šo noteikumu pamata, tiek piemērotas LR tiesības. Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu izpildes dēļ, jārisina sarunu ceļā.

9.2. Ja neizdodas vienoties, Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot savu kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu un strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

9.3. Informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām varat atrast Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centra interneta vietnē (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/str-du-risin-ana), vai strīdu var nodot izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10. Citi noteikumi

10.1. Līguma noteikumi neattiecas uz pakalpojumiem, kas netiek noformēti ar Interneta vietnes starpniecību un, kuri tiek sniegti saskaņā ar individuālu vienošanos starp Pārdevēju un klientu.

ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA

Rekvizīti

SIA ‘’ Jaunmoku pils”
Reģ.Nr. 40003665610
PVN Nr. LV40003665610
Jaunmoku pils,
Tumes pag., Tukuma novads, LV-3139,
Mob.t. +371 26487442, e-pasts info@jaunmokupils.lv
Banka AS “Citadele Banka”PARXLV22 IBAN:LV21PARX0019031510001

Pieraksties un uzzini par jaunumiem pirmais!

Grozs
  • No products in the cart.
× Jums ir jautājumi?