fbpx
Entry-header image

Privātuma politika

Vispārīgie jautājumi

Pārzinis SIA “Jaunmoku pils” (turpmāk – Jaunmoku pils), apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas  Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: SIA ”Jaunmoku pils”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, Latvija. E-pasts: birojs@jaunmokupils.lv, telefons: 26187442.

Šī privātuma politika izskaidro, kā Jaunmoku pils apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Jaunmoku pils privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Jaunmoku pils.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

Jaunmoku pils personas datu apstrādes mērķi ir saistīti ar Jaunmoku pils funkcijām. Jaunmoku pils apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • Līguma sagatavošana, noslēgšana un administrēšana
 • Personāla atlase un vadība
 • Efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšana
 • Biznesa plānošana un analītika
 • Sabiedrības informēšana par savu darbību
 • Pieteikumu izskatīšana un apstrāde
 • Jaunumu izsūtīšana
 • Pakalpojumu sniegšanai
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā
 • Jaunmoku pils īpašuma un personu drošībai videonovērošanas ietvaros, ar mērķi aizsargāt Jaunmoku pils un trešo personu īpašumu, kas novietots Kompleksa (biroja) telpās un teritorijā, gādāt par personu drošību, novērst iespējamos likumpārkāpumus, fiksēt noziedzīga nodarījuma izdarīšanas faktu, kā arī uzraudzīt apkalpošanas gaitu un kvalitāti. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Pēc šī termiņa beigām Jaunmoku pils nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai citi drošības pārkāpumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības
 • Muzeja krājuma komplektēšana, dokumentēšana, saglabāšana un pieejamības nodrošināšana
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Jaunmoku pils.

Jaunmoku pils apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 • Leģitīmās intereses nodrošināšana
 • Līguma noslēgšana vai izpilde
 • Datu subjekta piekrišana

Jaunmoku pils objektos Jaunmoku pils organizēto pasākumu laikā var tikt veikta foto attēlu un video uzņemšana sabiedrības informēšanas un Jaunmoku pils vēstures arhīva veidošanas nolūkā.

Personas datu glabāšanas ilgums

Jaunmoku pils glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jaunmoku pils var realizēt savas leģitīmās intereses
 • kamēr Jaunmoku pils pastāv juridisks pienākums datus glabāt
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt lietotāja datoru. Atkārtoti apmeklējot Jaunmoku pils mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc Jaunmoku pils izmanto sīkdatnes

Jaunmoku pils izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti

Serveris, kurā izvietota Jaunmoku pils mājas lapa reģistrē mājas apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jaunmoku pils leģitīmā interese.

Jaunmoku pils neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Jaunmoku pils informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa datu subjekta piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

Trešo personu sīkdatnes

Jaunmoku pils mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, google analytics.

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai.

Sīkdatņu kontrole

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/).

Datu subjekts var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos Jaunmoku pils var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat Jaunmoku pils var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Jaunmoku pils un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Jaunmoku pils veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Jaunmoku pils un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Jaunmoku pils un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas) vai sniedzot atsevišķa dokumenta veidā.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • personīgi rakstveidā iesniedzot SIA ”Jaunmoku pils”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi birojs@jaunmokupils.lv
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

Jaunmoku pils pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Jaunmoku pils par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

 • personīgi rakstveidā iesniedzot SIA ”Jaunmoku pils”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi birojs@jaunmokupils.lv.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

Jaunmoku pils veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu SIA ”Jaunmoku pils”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi birojs@jaunmokupils.lv .

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Izmaiņas Privātuma politikā

SIA “Jaunmoku pils” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.jaunmokupils.lv.

 

Pieraksties un uzzini par jaunumiem pirmais!

Grozs
 • No products in the cart.
× Jums ir jautājumi?